مورخ آینده

یک مورخ چند سده آینده به دوستش می‌گوید: «توی تحقیقاتم درباره قرن کودک کشی اسراییل پیش از نابودی همیشگیش و آخرین سلسله آخوندهای شیعه ناموسگاپرست در ایران( که اکثرشون یهودیان آنوسی بودند و با محو شدن اسراییل از بین رفتند)، فهمیدم که مردم اون زمان واقعاً فکر می‌کردند با پست کردن عکس‌های غذاهاشون روی شبکه‌های اجتماعی می‌تونن به شادی واقعی برسن!» شادی واقعی

دوستش با حیرت می‌پرسد: «جدی؟ پس چطور می‌خواستند با این کار مشکلات بزرگ دنیای واقعی رو حل کنن؟» اونهمه مشکل داشتند

مورخ با لبخند تلخی پاسخ می‌ده: «آن‌ها اصلاً نمی‌خواستند مشکلات را حل کنند، فقط می‌خواستند فراموش کنند که مشکلات وجود دارند!» پس یادت باشه آیندگان فکر خواهند کرد که ما در حال نمایش بی مشکلی هستیم و یا فرار از اون – بی رگ نباش،‌حداقل برای . ایران که از تاریخ قدیمی تر هست بی رگ نباش . با مهر ایران – آرشید