شناخت بازیهای اسلام و شیعه پناه غرب بر علیه ایران گرامی مان و فقط برای حفظ منافع خودشان

خستگی مفرطی از تکرار مکررات غرب و شرق در حمایت از عروسکهای خیمه شب بازی خودشان در ایران به روان آدمی نفوذ میکند. خستگی که با دیدن زامبی ها ی ناموسگاپرست شیعه در ایران و قشر بی ناموس ناموسگاپرست بی تفاوت دو چندان میشود. چشمهایی که به دنبال فرهنگ انیرانی و ضد انسانی بی بی سی ها و وی او آ ها و تلویزیونها و رادیوهای ایران ستیز که به ظاهر لباس میش پوشیده اند و در باطن گرگ ایران ستیز هستند/ تلویزیونهایی مثل اینتر آشغال سعودی و ان و گه ( من و تو) که اندکی خرد لازم هست تا متوجه خودفروختگی آنها بشویم و خیل عظیم از شبه روشنفکران که برای غلبه بر عقده های شخصی شان فقط دوست دارند در این شبکه ها دیده بشوند.

از تلویزیونهای سرگرمی ساز و خودفروختگان آنان دیگر نیازی به سخن نیست که خود آنها آشکارتر از خورشید هستند. ما در جنگی پس از هزار و چهار صد سال با اسلام هستیم و تا زدودن عفونت اسلام و شیعه ناموسگاپرست از ایران این جنگ ما باقی خواهد ماند. دشمنان امروز ایران همان دشمنان دیروز هستند که متاسفانه بخش بسیاری از ما ایرانیان راستین با کمدانی پناهنده به خاک دشمنان ایران شدیم و یک عمر سپری شد تا فهمیدیم از کارت پستالهای رنگی خارج از ایران تا کودکان کار سر چهار راه های ایران فقط و فقط حماقت ما بوده است که اینچنین اجازه تبلیغ شرق و غرب را در درون ایران داده ایم و نفوذ فرهنگ جنس خارجی خریدن بجای ترویج و پیشرفت تولید فرآورده های ایرانی

نامه ای نوشتم در پست پایین که از پیش میدانستم با چه پاسخی روبرو خواهم بود ولی برای هر جنگی بایستی پیش زمینه ها را بروی تا به میدان جنگ برسی. نامه پاسخ آنها را به همراه پاسخ دوباره من به آنها برای ثبت تاریخ می آورم تا به مراحل دادگاه برسیم که هیچ مدیایی حق نداشته باشد حساب ایران را از حکومت اسلامی ایران جدا ننماید. وقتی که یک قهرمان ورزش ایرانی در میدانهای جهانی برنده میشود با طمطراق در مدیاهایشان میگویند که جمهوری اسلامی ایران برد وپرچم خفت آور حکومت ننگین اسلامی را نشان میدهند با علامت سیکهای دروغگوی هندی در میان آن و از پرچم شیر و خورشید نشان ایران خبری نیست و ورزشکاران ما را از رودررویی با اسراییلی های بی سرزمین محروم میکنند که ورزشکاران اسراییلی بدون پنجه در پنجه افکندن با قهرمانان ایرانی بالا بروند و این یعنی خدمت به اسراییل با دستور خامنه ای عمه ننه صدپدر کودک کش که به مقتدای خودش یعنی نتانیاهو و حکومت پنهان ماکیاولیستی مذهبی اظهار ارادت می نماید ولی اینک زمان جدا شدن سره از ناسره هست . در پایین پاسخ آفکام و متعاقبا پاسخ من به آفکام را میخوانید

با مهر ایران – خلبان آرشید مطیع قوانین – پرواز آزادی برای زدودن ننگ حکومت شیعه ناموسگاپرست در ایران . www.freedomflight.info

To the Ofcom Standards Team

Reference: 01******
Classification: Confidential! ( But I publish it for public because I own it. Arshid)Office of Communications (Ofcom)
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HATo Whom It May Concern at Ofcom,(Dear Ofcom Standards Team,)

I am writing back to express not only my deep dissatisfaction with your response but also to highlight the negligence of your duties as a publicly funded regulatory body. Your passive stance on the misrepresentation of IRAN by broadcasters under your regulation is more than just a failure; it’s a breach of the trust placed in you by the public, including taxpayers like myself.

As a regulatory body funded by public money, Ofcom has a fundamental duty to ensure accurate and ethical journalism. The dismissive nature of your response to a critical issue of national misrepresentation not only undermines this duty but also suggests a tolerance for misinformation under your watch.

The cost of your inaction is not just a cultural or ethical concern; it translates into real financial implications. Time and resources that individuals like myself have to expend to correct these misrepresentations are a direct consequence of your failure to act. Every moment I spend challenging these inaccuracies is a moment that questions the very purpose and efficacy of your organisation.

Let me be unequivocally clear: If Ofcom continues to ignore its responsibilities, the battle we are facing will escalate, both in the public domain and potentially through legal channels. The financial burden and reputational damage that may arise from such a situation will be a direct result of your current stance.

I demand that Ofcom reevaluates its approach and begins to actively enforce standards that prevent the harmful conflation of the islamic regime (in occupied IRAN) with the Iranian people. Your role is not merely to act as a passive recipient of complaints but to proactively uphold the integrity of broadcasting in the UK.

I expect a prompt and more considerate response, reflecting a genuine understanding of the gravity of this issue and your role in addressing it. Anything less would be a further abdication of your duties and responsibilities to the public.

Sincerely,

Arshid Moti
Earth Rounder Pilot, dedicated to liberating Iran from the grip of the Islamic Regime
Website: www.freedomflight.info

CC: Ms Dame Melanie Dawes Chief Executive @ ofcom

On 2023-11-29 15:31, Ofcom Standards Team wrote:

 
Ref: 01******

Classification: Confidential

Dear Arshid Moti,
Thank you for contacting Ofcom.

We do not have the authority to determine broadcasters’ editorial policy, but if you wish to register your individual concerns about broadcast content standards with Ofcom, please submit your complaint using the form on our website.
Please include any specific instances of content being broadcast that you find concerning, as well as the name of the service, dates and times.
Yours faithfully,
Ofcom Standards Team
Standards and Audience Protection
Content Standards, Licensing & EnforcementContent and Media PolicyOfcomRiverside House2a Southwark Bridge RoadLondon SE1 9HA
020 7981 3000
www.ofcom.org.uk 
Why ofcom made this email confidential I do not know as there is not confidentiality in it, but I publish it as I own the reply I wrote to them! – Arshid