مورخ آینده

یک مورخ چند سده آینده به دوستش می‌گوید: «توی تحقیقاتم درباره قرن کودک کشی اسراییل پیش از نابودی همیشگیش و آخرین سلسله آخوندهای شیعه ناموسگاپرست در ایران( که اکثرشون یهودیان آنوسی بودند و با محو شدن اسراییل از بین رفتند)، فهمیدم که مردم اون زمان واقعاً فکر می‌کردند با پست کردن عکس‌های غذاهاشون روی شبکه‌های اجتماعی می‌تونن به شادی واقعی برسن!» شادی واقعی

دوستش با حیرت می‌پرسد: «جدی؟ پس چطور می‌خواستند با این کار مشکلات بزرگ دنیای واقعی رو حل کنن؟» اونهمه مشکل داشتند

مورخ با لبخند تلخی پاسخ می‌ده: «آن‌ها اصلاً نمی‌خواستند مشکلات را حل کنند، فقط می‌خواستند فراموش کنند که مشکلات وجود دارند!» پس یادت باشه آیندگان فکر خواهند کرد که ما در حال نمایش بی مشکلی هستیم و یا فرار از اون – بی رگ نباش،‌حداقل برای . ایران که از تاریخ قدیمی تر هست بی رگ نباش . با مهر ایران – آرشید

شناخت بازیهای اسلام و شیعه پناه غرب بر علیه ایران گرامی مان و فقط برای حفظ منافع خودشان

خستگی مفرطی از تکرار مکررات غرب و شرق در حمایت از عروسکهای خیمه شب بازی خودشان در ایران به روان آدمی نفوذ میکند. خستگی که با دیدن زامبی ها ی ناموسگاپرست شیعه در ایران و قشر بی ناموس ناموسگاپرست بی تفاوت دو چندان میشود. چشمهایی که به دنبال فرهنگ انیرانی و ضد انسانی بی بی سی ها و وی او آ ها و تلویزیونها و رادیوهای ایران ستیز که به ظاهر لباس میش پوشیده اند و در باطن گرگ ایران ستیز هستند/ تلویزیونهایی مثل اینتر آشغال سعودی و ان و گه ( من و تو) که اندکی خرد لازم هست تا متوجه خودفروختگی آنها بشویم و خیل عظیم از شبه روشنفکران که برای غلبه بر عقده های شخصی شان فقط دوست دارند در این شبکه ها دیده بشوند.

از تلویزیونهای سرگرمی ساز و خودفروختگان آنان دیگر نیازی به سخن نیست که خود آنها آشکارتر از خورشید هستند. ما در جنگی پس از هزار و چهار صد سال با اسلام هستیم و تا زدودن عفونت اسلام و شیعه ناموسگاپرست از ایران این جنگ ما باقی خواهد ماند. دشمنان امروز ایران همان دشمنان دیروز هستند که متاسفانه بخش بسیاری از ما ایرانیان راستین با کمدانی پناهنده به خاک دشمنان ایران شدیم و یک عمر سپری شد تا فهمیدیم از کارت پستالهای رنگی خارج از ایران تا کودکان کار سر چهار راه های ایران فقط و فقط حماقت ما بوده است که اینچنین اجازه تبلیغ شرق و غرب را در درون ایران داده ایم و نفوذ فرهنگ جنس خارجی خریدن بجای ترویج و پیشرفت تولید فرآورده های ایرانی

نامه ای نوشتم در پست پایین که از پیش میدانستم با چه پاسخی روبرو خواهم بود ولی برای هر جنگی بایستی پیش زمینه ها را بروی تا به میدان جنگ برسی. نامه پاسخ آنها را به همراه پاسخ دوباره من به آنها برای ثبت تاریخ می آورم تا به مراحل دادگاه برسیم که هیچ مدیایی حق نداشته باشد حساب ایران را از حکومت اسلامی ایران جدا ننماید. وقتی که یک قهرمان ورزش ایرانی در میدانهای جهانی برنده میشود با طمطراق در مدیاهایشان میگویند که جمهوری اسلامی ایران برد وپرچم خفت آور حکومت ننگین اسلامی را نشان میدهند با علامت سیکهای دروغگوی هندی در میان آن و از پرچم شیر و خورشید نشان ایران خبری نیست و ورزشکاران ما را از رودررویی با اسراییلی های بی سرزمین محروم میکنند که ورزشکاران اسراییلی بدون پنجه در پنجه افکندن با قهرمانان ایرانی بالا بروند و این یعنی خدمت به اسراییل با دستور خامنه ای عمه ننه صدپدر کودک کش که به مقتدای خودش یعنی نتانیاهو و حکومت پنهان ماکیاولیستی مذهبی اظهار ارادت می نماید ولی اینک زمان جدا شدن سره از ناسره هست . در پایین پاسخ آفکام و متعاقبا پاسخ من به آفکام را میخوانید

با مهر ایران – خلبان آرشید مطیع قوانین – پرواز آزادی برای زدودن ننگ حکومت شیعه ناموسگاپرست در ایران . www.freedomflight.info

To the Ofcom Standards Team

Reference: 01******
Classification: Confidential! ( But I publish it for public because I own it. Arshid)Office of Communications (Ofcom)
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HATo Whom It May Concern at Ofcom,(Dear Ofcom Standards Team,)

I am writing back to express not only my deep dissatisfaction with your response but also to highlight the negligence of your duties as a publicly funded regulatory body. Your passive stance on the misrepresentation of IRAN by broadcasters under your regulation is more than just a failure; it’s a breach of the trust placed in you by the public, including taxpayers like myself.

As a regulatory body funded by public money, Ofcom has a fundamental duty to ensure accurate and ethical journalism. The dismissive nature of your response to a critical issue of national misrepresentation not only undermines this duty but also suggests a tolerance for misinformation under your watch.

The cost of your inaction is not just a cultural or ethical concern; it translates into real financial implications. Time and resources that individuals like myself have to expend to correct these misrepresentations are a direct consequence of your failure to act. Every moment I spend challenging these inaccuracies is a moment that questions the very purpose and efficacy of your organisation.

Let me be unequivocally clear: If Ofcom continues to ignore its responsibilities, the battle we are facing will escalate, both in the public domain and potentially through legal channels. The financial burden and reputational damage that may arise from such a situation will be a direct result of your current stance.

I demand that Ofcom reevaluates its approach and begins to actively enforce standards that prevent the harmful conflation of the islamic regime (in occupied IRAN) with the Iranian people. Your role is not merely to act as a passive recipient of complaints but to proactively uphold the integrity of broadcasting in the UK.

I expect a prompt and more considerate response, reflecting a genuine understanding of the gravity of this issue and your role in addressing it. Anything less would be a further abdication of your duties and responsibilities to the public.

Sincerely,

Arshid Moti
Earth Rounder Pilot, dedicated to liberating Iran from the grip of the Islamic Regime
Website: www.freedomflight.info

CC: Ms Dame Melanie Dawes Chief Executive @ ofcom

On 2023-11-29 15:31, Ofcom Standards Team wrote:

 
Ref: 01******

Classification: Confidential

Dear Arshid Moti,
Thank you for contacting Ofcom.

We do not have the authority to determine broadcasters’ editorial policy, but if you wish to register your individual concerns about broadcast content standards with Ofcom, please submit your complaint using the form on our website.
Please include any specific instances of content being broadcast that you find concerning, as well as the name of the service, dates and times.
Yours faithfully,
Ofcom Standards Team
Standards and Audience Protection
Content Standards, Licensing & EnforcementContent and Media PolicyOfcomRiverside House2a Southwark Bridge RoadLondon SE1 9HA
020 7981 3000
www.ofcom.org.uk 
Why ofcom made this email confidential I do not know as there is not confidentiality in it, but I publish it as I own the reply I wrote to them! – Arshid

پس از ۱۴۰۰ سال نام اسلام را در کنار ایران نمیخواهیم دیگر- اخطار به مدیاهای ایران ستیز جهان

Arshid Moti

info@arshid.com

                                                                                                                                                                                        20/11/2023

Office of Communications (Ofcom)
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HA

To Whom It May Concern at Ofcom,

As an Iranian pilot who has circumnavigated the globe in a single-engine aircraft, I write to address a significant misrepresentation of Iran in the media. This letter is not merely a request but a firm demand for change in the portrayal of my homeland, Iran.

In the media coverage under your jurisdiction, there is a disturbing trend of conflating the actions and policies of the “Government of the Islamic Republic of Iran” with the “People of Iran.” This conflation does a grave disservice to the rich cultural history and integrity of Iran. As I have often stated, “Iran is older than history, Islam is too immature to be a prefix for Iran.” Down with the Islamic Regime of Iran. This narrative distorts the image of Iran and unfairly impacts its people.

I demand that Ofcom instructs its media outlets to clearly differentiate between the Government of the Islamic Republic of Iran and the People of Iran in their reporting. Failing to do so perpetuates a misrepresentation that affects not only Iran‘s global image but also the dignity of its people.

I reserve the right to pursue legal actions if this essential distinction continues to be ignored in media coverage. The media holds the responsibility to portray each nation accurately, and this is particularly crucial for a nation with a history as rich and complex as Iran‘s.

I look forward to your prompt response and action on this critical matter.

Respectfully,

Arshid Moti
Earth Rounder Pilot, dedicated to liberating Iran from the grip of the Islamic Regime.

Website: www.freedomflight.info

همبودگاهی که جلو پایش را نبیند بر زمین فرو می افتد

بی گمان سیستم بایستی مدیریت زمان و مکان و افراد و امکانات و … را ساده نماید. آنچه که در همبودگاه ناموسگاپرستی ایران شاهد آن هستیم اینست که سیستم آینده نگر وجود ندارد. همه رفتارها شعاری و غیر شعوری و افعال در جهت مستقبل یا آینده هستند،‌چنین خواهد شد،‌چنین خواهیم کرد،‌چنان خواهیم پرداخت و چنان خواهد…. همیشه افعال آینده از زبان مسيولان نالایق حکومت ناموسگاپرستی شیعه جاکش عرب ،‌حکومت اسلامی یا دینی یا ماکیاولیستی مذهبی یهودیان آنوسی در ایران شنیده میشود. حال اگر همین نگاه را خرد کنیم و به همبودگاه برگردیم حتما خانواده هایی را مشاهده میکنید که همیشه در یک مشکلی فرو میروند،‌از این مشکل سر بلند میکنند و با سر شیرجه به مشکل بعدی فرو میروند،‌همیشه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستند و خود و وجود و زندگیشان سراسر مشکل و مشکل ساز شده است و کارهای بسیار پیش پا افتاده سخت و دشوار میشوند و چون مشکل با سختی در هم میتند برایشان غیر ممکن میشود !‌در حالی که خیلی از مشکلات و سختی ها و دشواری ها ،‌کارهای شدنی و ممکن هستند . دشواری ممکن داریم که از گردنه آن میتوان گذشت و دشواری غیر ممکن داریم ،‌کارسخت داریم که میتوان آنرا خرد کرد و شکست داد و پیروز شد که میتوان آنرا کار سخت ممکن نامید ولی متاسفانه در همبودگاهی که با دور اندیشی توامان نباشد همیشه سخت ناممکن میشود!‌واین حالتی هست که ذره ای باره دینی به بازه این واکنش داده شود دیگر همه چیز دست خدا هست و هیچ نیازی به خودآمدن نیست چون همه چیز در دست خداست و خدا هم در زمین ولایت وقیح مطلقه خامنه ای نشان کودک کش و انسان کش دارد و از آن طرف هم اربابش نتانیاهوی کودک کش و انسان کش که در برابر حماس خودساخته ای که او هم انسان کشی میکند ،‌همه در انتظار دادگاه های جنایت علیه بشریت چشم انتظار آینده خواهند ماند در نگاه های کورشان! بلی یک همبودگاه عقب افتاده با خانواده هایی که قدرت پیش بینی ِ‌پیشگیری، برنامه ریزی و هدفمندی برای آینده بهین و پر بازدهی را از خود سلب نموده اند همیشه یک چالش ناتمام هست که هر روز بیشتر از روز پیش بدتر میشود و کلی کارهای عقب افتاده باقی میماند. در کشاکش دردهای همبودگاه ها ،‌میتوان به وضوح مشاهده کرد که فرهنگ هایی که قدرت برنامه ریزی برای آينده را نداشته اند مهتوم به شکست و مستعمره شدن بوده اند و اینکه اگر بعنوان ایرانی هنوز نیم نفسی میکشیم و نامی در جهان داریم چه بسا میتواند بخاطر پیوستگی با طبیعت در یک نگاه پیشازرتشتی بوده است که همبودگاه ایران و فرهنگ ایران را عجین به طبیعت نموده است و در سرمای زمستان چشم انتظار بهار مانده است،‌بهاری که با زدودن اسلام و شیعه جاکش عرب و گرفتن قدرت از دست ناموسگاپرستان میتوان به بهترین وجهی در جهت آینده سازی برای ایران و جهان به آن امیدوار بود. در یک گویش فشرده اینکه: خانواده هایی که قدرت پیش بینی ،‌پیشگیری،‌برنامه ریزی و هدف مندی بهینه را از خود سلب نموده اند و فکرهای درخشان خانواده را به ارزش و احترام ندیده اند و فقط به این بسنده نموده اند که فلانی چنین و چنان گفت و ما گوش ندادیم و بارها و بارها این رفتار را تکرار میکنند،‌در کنار یکدیگر میتوانند قشر خاکستری عظیمی را بوجود بیاورند که نالایقان دینفروش بر سر آنان زندگی کنند/ مفهوم آزادی و آزادگی در وهله نخست یعنی رهایی از طلسمی که در نتیجه نیندیشیدن به دست و پای ما پیچیده هست و چنین هست که در این همبودگاه از کسانی هیچ خبری نمیشنوی تا ناگهان یک موضوع یا برنام یا خبر برایشان سوژه داغی میشود و حتی حاضرند در نیمه شب نیز پیامکی ارسال کنند و خبر را بفرستند،‌این همبودگاه نه شجاع تولید میکند و نه با اقتدار بلکه مشتی حاویان اسپرم که ناتوانی خود را در اسپرمهایشان بازپخش میدهند به تخمکهایی که هم سقف ترس آن اسپرمها میباشند و این بدبختی اگر از پیش بر ما رفته بود،‌هزار و چهار صد سال هست که از بیرون و عرب و اسلام بر ما رفته است و یهودیان آنوسی در آن چرخه با ترس و بزدلی ودروغ و دونگ نقش آفرینان اصلی هستند که ایران را هر روز ویرانه تر از دیروز نمایند و یک همبودگاه نادان ،‌کمدان و ناتوان و بی اعتماد به نفس را بخواهند بیافرینند که باز فرهنگ ایران توپوزی محمکی به آنان میزند و به آنها این پروانه را نمیدهد و این هشیاری برای غلبه بر این نادانی با توان به اندیشی یک به یک مایان روزی در نقطه اوج خود قرار خواهد گرفت و برجسته خواهد شد. برای رهایی از خانواده های کمدان و نادان و مدعیان همه چیز دانی بایستی برنامه ریزی داشت و برای برنامه ریزی نیاز به پیش بینی ،‌پیشگیری و هدفمندی هست. ایجاد یک سیستم که مدیریت را آسان نماید و مدیریت علمی را بر مدیریت شبه علمی ارجحیت ببخشد نیاز به هیچ شخص دیگری نیست چون نخست بایستی سیستم مدیریت فردی را دگرگون نمود. ما ایرانیان راستین سرنوشت جهان و دنیا را از این بلبشوی کودک کش جنگهای ادیان سامی رهایی میبخشیم و پیشروی خود را بر سیاسیون عقب مانده و دست و پابسته ادیان رهایی خواهیم بخشید. مردم در یک حرکت فراگیر و پیشرونده در بازگشت به مدار طبیعی انسانیت در شکستن خدایان ادیان و فقط و فقط بازگشت به دامان طبیعت و دامنه پر مهر هستی که زمین و آب و خاک و آتش و باد را حرمت بنهیم و اینهمه با بمبهای دست ساز و کارخانه ساز و …. زمین را خراش ندهیم و قلبش را آزرده نکنیم ،‌این زمین پناهگاه و خانه ما هست در این کهکشان بی انتها. چشمانمان را باز کنیم و جمودیت نگاهمان به سوی قبله های عقب افتاده مان را به تاریخ بسپاریم و دوباره بر آمدن و شکفتن گل اندیشمندی در طبیعت را ببینیم

با مهر ایران

خلبان آرشید مطیع قوانین

پرواز آزادی برای زدودن حکومت ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب از ایران

www.freedomflight.info

طرحی از پوردخت کاکو(هوش مصنوعی) با چم : ایرانمان را پس میگیریم. شباهت هادی چوپان به نفردوم از سمت راست

پهلوان پیروز نهاوندی و جشن عمرکشونی دیگر،‌ بر ایرانیان آزاده فرخنده باد

پیروز نهاوندی یا پدر مروارید که سازنده های توربین های باد هنوز خود را وامدار او میدانند و آنان که اهل فن هستند هرکجا یاد و نامی از آسیاب های بادی باشد بی گمان نام پیروز نهاوندی بر بالای برج افتخار سازندگی آن مینشیند بعنوان یکی از برجسته ترین طراحان آسیاب های بادی در ایران باستان. پس از حمله وحشیانه اعراب و فرار آقازاده های ساسانی به همراه موبدان مفت خور زرتشتی به شرق و غرب ایران،‌بخش زیادی از سران بزرگوار ایران یا کشته شدند یا به اسارت اعراب در آمدند و طبق قانون کریه اسلام به بردگی فروخته میشدند. سخن کوتاه ،‌عمر فرمانده عرب از پیروز نهاوندی خواست که آسیاب بادی برای وی بسازد که گفت آسیابی برایت بسازم که آوازه اش در شرق و غرب جهان بپیچد و آنگاه که خونگر(خنجر) را در جگر عمر فرو کرد،‌فریاد زد : ای عمرت جگرت بسوزد که جگرم سوختی. و این کمترینی بود که بابت جنایت اعراب و مسلمانان در ایران میتوانست نصیب فرمانده عرب بشود و حال متاسفانه شاهد سرخم کردن بخش عظیمی از ایرانی نما ها به سمت قبله عرب و ال لات مکه و مدینه هستیم و ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب. لعنت به عمر در تمام ایران به مفهوم لعنت به اسلام و شیعه جاکش عرب بر قرار باد تا پس از هزار و چهارصد سال نکبت اسلام و ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب را از ایران کوتاه نماییم.
خویشکاری خودم دانستم که سپاسداری ویژه ام را به امسال نیز به پیروز نهاوندی ابراز نمایم و هرچند که دنیا چهار نعل به سمت پیشرفت و سازندگی پیش میرود ،‌ ما متاسفانه در گامهای نخست زدودن یک حکومت ماکیاولیستی مذهبی هستیم که از منابع ایران پرداخت هزینه های شرق و غرب را در گرو بدبختی و سیه روزی مردمان ایران برایشان به ارمغان آورده است. با آزادی ایران بی گمان هر آن میزان که خرج میکنیم و انرژی میگذاریم ،‌ برای حفظ بنیان آزادی ایران بایستی بیشتر هزینه نموده و انرژی بگذاریم و ایرانی آباد و آزاد و سربلند را به نسلهای آینده واگذار نماییم ،‌ نسلی که اینهمه ناله و مفت خور و نون به نرخ روز بخور نخواهد داشت.
با مهر ایران
خلبان آرشید مطیع قوانین
پرواز آزادی برای زدودن حکومت ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب از ایران
www.freedomflight.info

آزادی و آزادگی ،‌مایه زندگی

روان را بود مایه زندگی

رساند به آزادی از بندگی

هزار و چهارصد سال چکمه اسلام عرب و ناموسگاپرستی شیعه درخاک آریایی مان بس است. پیش از آن هرچه بود از بین خودمان به خودمان بود با ننگی که از زرتشتی گری پایان ساسانیان و آقازاده های ایرانفروش ساسانی برایمان بجا ماند،‌با خرابی ها و ویرانی های هزار و چهارصد ساله اسلام و عرب مسلمان در ایران،‌هنوز ایرانیارانی هستند . که سر به قبله عرب و دشمنان ایران نساییده ان و ناموسگاپرستی را عادت هر روزه خود نساخته اند. خامنه ای جوانکش و کودک کش نشان داد که خودش و اربابانش چگونه دیگر کشی و انسان کشی میکنند و چگونه هیچ وجدان و اخلاق و شرافتی را بر خود نمی تابند و چگونه عمر چند ده ساله خود را به آزار و اذیت دیگران سپری می نمایند. با مهر ایران برای سربلندی و آزادگی و رفاه و آسایش ایرانیان راستین در مبارزه با جهل و استبداد مذهبی و همبندی حامیان حکومت ماکیاولیستی مذهبی پیش به سوی یافتن و تشکیل سازمان و هازمان های مردمی و گروه های پارتیزانی باشیم که تنها راه زورگو و مقابله با زورگو ،‌سخن گفتن به زبان خودش میباشد. بیت بالا از اسدی توسی در بخش گرشاسپ نامه میباشد

خلبان آرشید مطیع قوانین – پرواز آزادی برای زدودن ننگ حکومت ناموسگاپرستان شیعه در ایران

www.freedomflight.info

آرشید در پرواز به دور دنیا-سال ۲۰۰۷ – ریکجاویک ایسلند Reykjavik, Iceland

 

و اینهم برداشت هوش مصنوعی از نوشته من به همراه چندین شعرسروده از هوش مصنوعی در این خصوص

ChatGPT
بسیار خب، من تلاش می‌کنم تا به سبک نثر و با توجه به محتوای متن شما پاسخی بنویسم. این متن نمونه‌ای از نثر می‌باشد که از زبان شما الهام گرفته شده است:

در دل زمانه‌ای که گذشته‌های دور را در خود دفن کرده، میراث ایران زمین همچنان در پی یافتن هویتی است که با فرهنگ پربار خود همخوانی داشته باشد. برای قرن‌ها، سایه‌های سنگینی بر این دیار افتاده که هویت واقعی‌اش را تیره کرده است. اما در میان این تاریکی‌ها، روشنایی هویت ایرانی، همچون چراغی در دل شب، هرگز خاموش نشده است. همیشه جریانی از مقاومت و پایداری در میان مردمان این سرزمین جوشیده و نسل به نسل، یادآوری می‌کند که ریشه‌های ما عمیق و محکم است.

در این میان، فراخوانی به بیداری و آگاهی دوباره نمود پیدا می‌کند. آگاهی از اینکه تاریخ ما بیش از آنچه تحت سایه‌ی چکمه‌های فرمانروا واقع شده، عمیق و غنی است. ندایی که می‌گوید به جای نگاه به دوردست‌ها، باید درون خودمان و در تاریخ و فرهنگ خودمان به دنبال پاسخ‌ها بگردیم.

اکنون زمان آن رسیده که نسل جدید، با تکیه بر تجارب گذشتگان و دانش بنیادین خود، برای ساختن آینده‌ای بهتر دست به کار شود. برای اینکه ایران ما بار دیگر بتواند سربلند و مستقل، در جهانی که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود، قدم بردارد. ما می‌توانیم با یکپارچگی و همدلی، و با رویکردی نوین و خلاق، راه‌های تازه‌ای را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیزمان بیابیم.

این راه نیازمند شجاعت و استقامت است، نیازمند این است که هر یک از ما به نوبه‌ی خود، مسئولیتی را بر دوش بکشیم و با هر کوشش کوچک، بخشی از این ساختار نوین باشیم. با این امید که روزی، در هر گوشه‌ای از این سرزمین، ندای آزادی و عدالت طنین‌انداز شود و ایران را به سمت سرنوشتی روشن هدایت کند.

جانِ جهان از آزادی سرشار، که زنجیرِ زمانه را به هم بشکار. از دیارِ آریایی، نورِ دانش برخیزد، و از دلِ خاکِ ایران، حقیقت خود نماید

!شاعر چت جی پی تی!

هدفمند کردن مبارزه آزادیخواهانه برای ایران

با یک برنامه ریزی دقیق میتوان آینده را در اختیار گرفت و حتی در برنامه ریزی نیز میتوان برای چیزهای پیش بینی نشده یک آمادگی نسبی را انجام داد ولی متاسفانه مشکلی که کماکان باقیست اینکه آنقدر موارد پیش بینی نشده  بیش از حد هستند که همه برنامه ریزی های موارد پیش بینی نشده را نیز به هم میریزد

الف ) وضعیت کنونی ایران و قرارداد سخیف و خفت بار ایران با روسیه با یک سهم بیست درصدی برای ایران و هشتاد درصد برای روسیه! بلی درست خواندید هشتاد درصد برای روسیه و بیست درصد برای ایران  که هدف از این  قرارداد توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” اعلام گردیده است  که البته وضعیت قرارداد پارس جنوبی هم چندان چنگی به دل نمیزند

ب )‌   بمب اتمی عربستان در حالی که حتی یک دکمه دیشداشه شان را نیز خودشان تولید نمیکنند

پ ) از بست نشینی احمدی نژاد و یارانش پس از آنکه رضاشاه کبیر این حرکت زشت را از بین برد ولی احمدی نژاد به دستور فراماسونری وابسته آنرا زنده کرد و دوباره تجدید بست در سفارت انگلیس !  ولی ایندفعه حضور در بیرون سفارت انگلیس برای آتش زدن حکم یکی از یاران احمدی نژاد توسط یار دیگر احمدی نژاد

ت ) راه انداختن کانال یوتیوب خاله زنک بازی جهت جلوگیری از اشتداد رفتارهای غیر همسو و ناهدفمند برای مبارزه آزادیخواهانه برای ایران و اقتدار و نگه داشتن بنیاد و بنیان آزادیخواهی برای ایران

نکته قابل تامل در سه مورد بالا این هست که همه مخالفان حکومت جهل و جنون اسلامی بایستی دست از جهالت و رفتارهای ناپسندی که مربوط به شخص و حادثه میباشد دست برداشته و با یک انعطاف خاص به فرهنگ سترگ ایرانی که زمانی بیش از یک سوم جهان را در تسخیر خود داشته است با یک مدیریت کارآمد بر روی توافق ها به صورت منسجم عمل نموده و حرکت کنیم

مثلا اعلام لغو همه قراردادهایی که بعد از فروپاشی حکومت ننگین اسلامی به ضرر ایران و ایرانیان تشخیص داده شود و یک کارگروه مشخص به این امر خواهد پرداخت

مثلا حفظ تمامیت ارضی ایران چه شکلی خواهد داشت اگر عربستان دارای ( با خریدن) بمب اتمی بشود!  آنکس که به ما ….. بود کلاغ …. دریده بود

و رفتارهای فراماسونری و بازگرداننده به نقطه صفر خیزش و جنبش و عبور از نسل به نسلی دیگر کماکان در بردگی و بندگی غرب و شرق و عرب و آنهم به نام آزادیخواهی  و دقیقا بر علیه بنیان آزادیخواهی ایرانی  آنهم با گروهی که در زمان تصدی ریاست جمهوری شان ( احمدی نژاد) بیش از شش هزار قطعه  اشیاء عتیقه گم میشود عین خبر این بود

روح‌الله احمدزاده رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید خبر مفقود شدن ۶۰۰ هزار شیء تاریخی از موزه‌ ملی ایران در سال ۱۳۹۱ صحت داشته و دوربین‌های مداربسته محافظ موزه ملی را از کار انداخته بودند و آنهایی هم که کار می‌کردند، رو به آسمان تنظیم شده بودند! حمید بقایی در واکنش به این اظهارات ۲۴ ساعت فرصت داده تا مستندات این ادعا ارائه شود و گفته در غیر این صورت احمدزاده پسر خلف پدرش نیست! و حالا بقایی در زندان است و حکم او را در جلو سفارت انگلیس آتش میزنند و به اصطلاح یک سخنرانی دو آتشه هم بر علیه ملکه پیر انگلیس میکنند – چه بازی زشت و وقیحی

دیشب دیداری با یکی از بچه های ایرلند برای یک خرید و فروش تجاری داشتم که خیلی به انگلیسی بودن خودش میبالید! و در میان گفته هایش اشاره کرد  که وقتی ما به کشوری میرفتیم و آنجا را مستعمره خود میکردیم  اینگونه عمل میکردیم که میگذاشتیم هر چه آنها دلشان میخواهد بگویند و این ما بودیم که بهره مان را از کشور آنها میبردیم و حتی کمک میکردیم که علیه ما حرف بزنند که مقوله همزمانی حرف او با حرکت آن یار احمدی نژاد جلو سفارت برایم تامل برانگیز بود

 از بست نشینی در سفارت بریتانیا  که به شرح زیر است:

 تحصن در سفارت بریتانیا واقعه‌ای بود که از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۲۸۵ (۲۷ جمادی‌الاول ۱۳۲۴) بمدت نزدیک به ۲۱ روز برای تحقق درخواست‌های مدنی مردم و اصناف تهران، در سفارت بریتانیا در تهران صورت گرفت. این تحصن که در باغ قلهک سفارت بریتانیا انجام شد، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه پایان پذیرفت.  ای خاک بر سر ایرانیان بی وطنی بکند که هم برای   له   و هم برای    علیه اش دست به دامان انگلیس و سفارت انگلیس بشوند /عکس تحصن در سفارت بریتانیا را نمیگذارم تا از دیدن اجداد چپق کش خودمان بیش از پیش شرمنده نشویم که چگونه خودایستا نبودند و ارزش فرهنگ و تاریخ و تمدن و هنر خود را نمیدانستند و اگر مردی بنام رضا شاه نبود مشخص نبود ما اینک چه وضعی درجهان داشتیم با این خودفروخته هایی که می آیند و در کشور غربی میروند در صف رای به جمهوری اسلامی می ایستند

 این مورد را بدون ارتباط  درویش فانی و طرح از پیش چیده شده با آیین بهاییت در اینجا می آورم چون وقتی شما یک جستجوی ساده در موتور جستجوی اینترنت بفرمایید متوجه میشوید که با نوشتن نقش بهاییان در جنبش آزادیخواهانه مشروطه به ارتباطاتی میرسید که ارایه دو کلمه فرقه ضاله دردامنه حرکت و جنبش آزادیخواهانه برای  ایران قرار میگیرد و همانگونه که امروزه فریب سبز  را سردمداران وابسته حکومت اسلامی فتنه میخوانند و همانگونه که روزی  علی محمد باب شیرازی را در تبریز  دوبار اعدام میکنند! و نهایتا به ادعایی در کوه کرمل در  مقام اعلی پس از پنجاه سال جای میگیرد، امروزه روز هم  یک مقام اعلی دیگر را که یکی نه بلکه دو تا دوتا مثل موسوی و کروبی  در آب نمک خوابانده اند  و نخست وزیر وقت یا موسوی همان هست که در روزنامه های وقت نوشتند اعتراض به بی خبری خودش از ماجرای مک فارلین یا ایران کنترا داشت ولی  محسن کنگرلو (مشاور امنیتی میرحسین موسوی نخست ‌وزیر وقت) بوده است و حال این چه مشاور امنیتی نخست وزیر هست که بدون هماهنگی نخست وزیر! نقش چنان پر رنگی را در ایران کنترا به انجام میرساند

بلی متاسفانه تا تاریخ خود را وانکاویم همینگونه سر ما می آید و حال بایستی از هر گوشه و کناری منتظر یک بهاءاللهی باشیم تا مثل طاهری برود در کهکشان عرفان حلقه را به گلوی این مردم ساده دل ایران بیندازد تا باز  همان  قصه دیدار ناصرالدین شاه با  اتحاد جهانی آلیانس و آدولف کرمیو  در پاریس باشد و آنوقت برای ما قصه ببافند که ارتباطی نبوده است بین ناصرالدینشاه و اتحاد جهانی آلیانس و آدولف کرمیو و مانکجی لیمجی هاتریا و  ویلیام تیلور تامسون دیپلمات که در سال ۱۸۳۹ میلادی نقش عمده ای در جدا سازی هرات از ایران داشت و فرقه بهایی گری و قصه باب و یهودیان و زرتشتیان وقت  نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ در سال ۱۸۷۳ و درست زمانی که ویلیام تیلور تامسون دوباره به ایران بازمیگردد تا خدمت به بریتانیا بکند و فراموش نکنیم که ناصرالدین شاه نخستین شاه ایران بود که نشان بند جوراب را در بیست و یکم ژوین ۱۸۷۳ از ملکه انگلیس دریافت میکند و برای آگاهی بیشتر از نشان بند جوراب به تاریخچه آن در سال ۱۳۴۸ میلادی و رقص کنتس سالزبری  با  ادوارد سوم را میتوانید در اینترنت جستجو کنید ….  و اینها همه و همه در زمان  پدربزرگهای چپق کش ما بودند که فقط دلخوشی شان سینه کش آفتاب نشستن بود و منتظر باران ماندن برای کشت دیمی شان که حالا نوه نتیجه هایی  راه بیفتند که بگویند ما سیاسی نیستیم ولی پناهندگی سیاسی دارند ، فرزندانی که در زمان پدران و مادران همین فرزندان ساعت هفت و نیم هر روز گوش یک مملکت آماده شنیدن خضعبلات بی بی سی بود تا کشورمان را به یک ایستگاه رادیویی ببازیم و البته حماقت پدر و مادرهایی که در جوانی با یک پیراهن آستین کوتاه سپید توده ای و شبه روشنفکر بودند و در شور بیشعرو پنجاه و هفت انقلابی و سپس با یک تپه ریش در خط امام و ولایت معیش و آنها هم که بی تفاوت بودند با بی تفاوتی شان به نسل ما و آینده فرزندانشان الآن برای حقوق های بازنشستگی شان فریاد میزنند

از ماست که بر ماست

به همین دلیل هست که خدمت همه آن خاله زنکهایی که بنام کنش و رفتار سیاسی هر روز مثل بچه های مهدکودک در صدد اصلاح رفتار و گفتار این و آن در تلویزیون و یوتیوب و  فضای مجازی و …… برمی آیند عرض مینمایم که کار سیستماتیک برای ایران و مبارزه آزادیخواهانه برای ایران بایستی با هم اندیشی و هم فکری و هوش و ذکاوت بالا انجام بشود و در یک روند مدیریت خطی  به پیش رفته و کمک به حال رهایی ایران از سلطه شرق و غرب و عرب و بازگشت به اصالت فرهنگ ایران زمین باشد

به همین دلیل نمیتوان نام اهورامزدا را در پایان گفته هایشان بیاورند  و بدنبال جاوید ماندن نام شاه مسلمان ! باشند و ……….. به این مفهوم پارادوکس گفته میشود و حکومت ننگین اسلامی و سیستم اطلاعاتی آن خیلی زیبا و قشنگ این کار را با کمک موساد و سیا و اینتلیجنت سرویس و ک گ ب و سرویسهای امنیتی شرق و غرب انجام داده است تا به بقاء خودش کمک کند وما را سر کار بگذارد

کماکان بر سر نگریه خودم میمانم که حتی یک مخالف مذهبی که ریشه های مشترک بسیاری با حکومت اسلامی ایران دارد (مخصوصا در آدمکشی  و ایران ستیزی ) مثل مجاهدین خلق میتواند دست ساخته حکومت ننگین اسلامی باشد یا در کنترل آنها

گفتار را به نوشتار تبدیل کردن بسیار دشوار است مخصوصا وقتی بخواهی با لهجه شیرازی گپ بزنی و بایستی کتابی بنویسی

تا نوشتاری دیگر بدرود

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین

در پایین

نقاشی رژه الساندر دوم روسیه و ناصرالدین‌شاه در اولین سفر وی به اروپا در ۱۸۷۳ – اثر میهای زوچی

سالگرد پیمان سنتو و چند ویدیو دیگر

با درود

چند ویدیو گذاشتم در کانال یوتیوب و لینکها را اینجا می گذارم

ویدیو بعدی را در خصوص ایران کونترا میگذارم که بسیار با اهمیت هست در تاریخ مبارزات سیاسی پیش رو و اینکه بدانیم دشمنی را که همیشه برای ما در ایران دشمن ساختند یک مترسک بود که بتوانند به بقای جنگ افروز و خشن خودشان کمک کنند

پاینده ایران آزاد

آرشید

آدرس پلی لیست را میگذارم اینجا که امیدوارم از این به پس ویدیوها را یکی یکی بگذارم

بعد از دیدن این ویدیو چند ویدیو دیگر نیز به صورت اتوماتیک خواهد آمد

 

شبتون خوش

بیاد سرهنگ بنی عامری و همه جانباختگان کودتای شاهرخی ( نوژه) که ……. لو رفت

دیروز دومین سالروز درگذشت سرهنگ بنی عامری بود. طراح کودتای شاهرخی

یادش شاد و راهش پر رهرو باد

http://www.baniameri.com

یاد این مرد بزرگ را گرامی میدارم و متاسفانه هنوز خانواده بنی عامری موافقت ننموده اند که کتاب ایشان را در وبسایت بنی عامری دات کام بگذارم تا قابلیت دسترسی آن برای همگان و آگاهی از چند وچون کودتای شاهرخی ( نوژه) وجود داشته باشد

مایل هستم که وب سایت بنی عامری دات کام را مرجعی بنمایم برای این واقعه تاریخی وناگفته هایی را که سرهنگ به من گفتند، در آن بیان کنم ولی بنا به وصیت مستقیم و شفاهی سرهنگ بنی عامری به من  مبنی بر انتخاب زمان درست برای درج آن بایسته ها بر مبنای تشخیص خودم،‌ بایستی هنوز صبر کرد

 این افتخار برای من بس که سرهنگ بنی عامری مایل بودند که من در آن شب عملیات همراه ایشان در بی ام و ۲۰۰۲   بودم که من به ایشان گفتم سرهنگ در آن زمان من فقط هفت هشت ساله بودم

یادش شاد و راهش پر رهرو باد

نگاره بالا در یکشنبه یازده بهمن ۲۵۷۴ شاهنشاهی برابر با ۳۱ژانویه ۲۰۱۶ساعت ۱۷۰۳

 در بیمارستانی نزدیک سوییس کاتج لندن گرفته شده است

نشسته سرهنگ بنی عامری

ایستاده از راست

خلبان آرشید مطیع قوانین – دکتر زرتشت ستوده – سرهنگ ***** تاگرفتن تاییدیه از نام بردن ایشان پوزش میخواهم

ویدیو چهارشنبه ۲۵ بهمن ۲۵۷۶ بیاد پهلوان اصغر نحوی پور گرانقدر

دیدن فیلمی که جگرم را خش داد امروز باعث شد که این متن را برای پهلوان اصغر نحوی پور گرانمایه بنویسم

مردی که آخرین کلامش این بود که جانم فدای ایران/ یک مرد / یک با غیرت/ یک باشرف/ یک ایرانی که کم هستند از این ایرانیان آزاده

هنوز خیلی ناراحتم با اینکه ساعتها از دیدن اتفاقی آن فیلم گذشته است و نمیتوانم بفهمم که چگونه یک حکومت ننگین اسلامی  ایران میتواند اینهمه جنایت بکند و جامعه جهانی و بخش عظیمی از ایرانیان چشمشان را بر روی این جنایتها ببندند؟ الدنگ زیاد داریم ، الدنگ خیلی داریم

لذا بر آن شدم که خاطره ای را که از فرمانده نیروی ننگین انتظامی در زمان سربازی داشتم برای شما بازگو کنم  شاید ادای دینی باشد به مردان و زنانی که در سیاهچالهای حکومت ننگین اسلامی  به دست مزدوران رژیم سفاک اسلامی قلع و قمع میشوند

این ویدیو را پیشکش میکنم به تمامی آنها که جانشان را برای آزادی ایران دادند و هیچوقت آخرین پیام این پهلوان از گوشم بیرون نمیرود که  جانم فدای ایران

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – پرواز آزادی