پهلوان پیروز نهاوندی و جشن عمرکشونی دیگر،‌ بر ایرانیان آزاده فرخنده باد

پیروز نهاوندی یا پدر مروارید که سازنده های توربین های باد هنوز خود را وامدار او میدانند و آنان که اهل فن هستند هرکجا یاد و نامی از آسیاب های بادی باشد بی گمان نام پیروز نهاوندی بر بالای برج افتخار سازندگی آن مینشیند بعنوان یکی از برجسته ترین طراحان آسیاب های بادی در ایران باستان. پس از حمله وحشیانه اعراب و فرار آقازاده های ساسانی به همراه موبدان مفت خور زرتشتی به شرق و غرب ایران،‌بخش زیادی از سران بزرگوار ایران یا کشته شدند یا به اسارت اعراب در آمدند و طبق قانون کریه اسلام به بردگی فروخته میشدند. سخن کوتاه ،‌عمر فرمانده عرب از پیروز نهاوندی خواست که آسیاب بادی برای وی بسازد که گفت آسیابی برایت بسازم که آوازه اش در شرق و غرب جهان بپیچد و آنگاه که خونگر(خنجر) را در جگر عمر فرو کرد،‌فریاد زد : ای عمرت جگرت بسوزد که جگرم سوختی. و این کمترینی بود که بابت جنایت اعراب و مسلمانان در ایران میتوانست نصیب فرمانده عرب بشود و حال متاسفانه شاهد سرخم کردن بخش عظیمی از ایرانی نما ها به سمت قبله عرب و ال لات مکه و مدینه هستیم و ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب. لعنت به عمر در تمام ایران به مفهوم لعنت به اسلام و شیعه جاکش عرب بر قرار باد تا پس از هزار و چهارصد سال نکبت اسلام و ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب را از ایران کوتاه نماییم.
خویشکاری خودم دانستم که سپاسداری ویژه ام را به امسال نیز به پیروز نهاوندی ابراز نمایم و هرچند که دنیا چهار نعل به سمت پیشرفت و سازندگی پیش میرود ،‌ ما متاسفانه در گامهای نخست زدودن یک حکومت ماکیاولیستی مذهبی هستیم که از منابع ایران پرداخت هزینه های شرق و غرب را در گرو بدبختی و سیه روزی مردمان ایران برایشان به ارمغان آورده است. با آزادی ایران بی گمان هر آن میزان که خرج میکنیم و انرژی میگذاریم ،‌ برای حفظ بنیان آزادی ایران بایستی بیشتر هزینه نموده و انرژی بگذاریم و ایرانی آباد و آزاد و سربلند را به نسلهای آینده واگذار نماییم ،‌ نسلی که اینهمه ناله و مفت خور و نون به نرخ روز بخور نخواهد داشت.
با مهر ایران
خلبان آرشید مطیع قوانین
پرواز آزادی برای زدودن حکومت ناموسگاپرستان شیعه جاکش عرب از ایران
www.freedomflight.info