نوروز در راه و پیشکش نوروزی من به ایران: مرگ برخامنه ای دات کام

خامنه ای ٬ از فردا و آغاز سال نو ۴۴ روز به تو هنگام میدهم تا پیش از اینکه اشلو بشی

چهل و چهار روز هنگام داری که یا دست از ضحاک بودن برکشی و حرمت ایران و انسان ایرانی را نگه داری

…..یا اشلو میشی

ایران یکبار در تاریخش ثابت کرده است و شاید این ۴۴ روز تنها شانسی هست که تو میتوانی از آن بهره ببری

ایران مسلمان نیست و شیعه نیز اسلام نیست. ایران به اسلام نیازی ندارد. به خرد خودت بازگرد و فرهنگ ایرانی را   درک کن ٬ تا اشلو نشی

وگرنه من از جان گذشته برای ایرانم ایستاده ام ای ضحاک زمان

کسانی که جا برایت بکشند را در همه جا زیاد داری ٬ جوجه بسیجی هات رو بفرست بیان تا اونها رو نخست اشلوشون بکنم

   این هم پیشکش نوروزی من به صلابت ایران جوان

www.margbarkhamenei.com

 “سر بالين فقهي نوميد، كوزه اي ديدم لبريز سوال”

 تا وقت داری به دامان فرهنگ ایران بازگرد تا اشلو نشی

خلبان آرشید مطیع قوانین