مرگ بر خامنه ای دات کام

امروز با نوشتاری تازه در مرگ بر خامنه ای دات کام

لینک

دلیل سه از ۴۴

پاینده ایران آزاد و به کوری چشم دشمنان ایران و خود فروختگانی که کیس پناهندگی زرتشتی میدهند ودر مسجد خامنه ای کثیف در لندن سینه میزنند

ننگ برخودفروختگان دروغگو و مال مردم خور