ویدیو چهارشنبه ۲۵ بهمن ۲۵۷۶ بیاد پهلوان اصغر نحوی پور گرانقدر

دیدن فیلمی که جگرم را خش داد امروز باعث شد که این متن را برای پهلوان اصغر نحوی پور گرانمایه بنویسم

مردی که آخرین کلامش این بود که جانم فدای ایران/ یک مرد / یک با غیرت/ یک باشرف/ یک ایرانی که کم هستند از این ایرانیان آزاده

هنوز خیلی ناراحتم با اینکه ساعتها از دیدن اتفاقی آن فیلم گذشته است و نمیتوانم بفهمم که چگونه یک حکومت ننگین اسلامی  ایران میتواند اینهمه جنایت بکند و جامعه جهانی و بخش عظیمی از ایرانیان چشمشان را بر روی این جنایتها ببندند؟ الدنگ زیاد داریم ، الدنگ خیلی داریم

لذا بر آن شدم که خاطره ای را که از فرمانده نیروی ننگین انتظامی در زمان سربازی داشتم برای شما بازگو کنم  شاید ادای دینی باشد به مردان و زنانی که در سیاهچالهای حکومت ننگین اسلامی  به دست مزدوران رژیم سفاک اسلامی قلع و قمع میشوند

این ویدیو را پیشکش میکنم به تمامی آنها که جانشان را برای آزادی ایران دادند و هیچوقت آخرین پیام این پهلوان از گوشم بیرون نمیرود که  جانم فدای ایران

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین – پرواز آزادی