امروز شنبه بیست و یکم بهمن ماه ۲۵۷۶ برابر با روز آسمان

مرا سر نهان گر شود زیر سنگ

از آن به که نامم برآید به ننگ

ننگ حکومت اسلامی شیعی یا هر حکومت دینی مذهبی دیگری بر ایران بس است

بچه های فروهر سرخ در حالت پدافند هستیم و هر آفندی بر دشمن ایران تا ۴۸ ساعت از اکنون مجاز است

خسته نباشید به همگی شما میگویم و ضامن آزادی و سربلندی ایران گرامی مان تا پانصد سال آينده باشیم / زمانی که مرزها در هم چیده شده باشند و اگر کره خاکی وجود داشته باشد و انسانها نیز ،‌امیدوارم که شعور انسان به آن درجه  رسیده است که معنای بیت زیر را زندگی کند

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

هرگونه که لازم باشند برای پدافند اقدام کنیم

 برای کوبیدن دشمن خانگی ایران  یعنی آخوند و همپیالگی ها و جیره خوارانشان تا ۴۸ ساعت از هیچ چیز کوتاهی نکنید 

درپناه فرهنگ سترگ و سبز ایران بمانید و ضجه مادران و دختران ایرانی و قلع و قمع مردان ایرانی را هنگام حمله اعراب هر لحظه جلو چشم خود بیاوریم تا یک بار برای همیشه از شر اسلام در ایران رهایی یابیم

پاینده ایران آزاد

خلبان آرشید مطیع قوانین- پرواز آزادی

تو خامنه ای من آرش

آتش جواب آتش

Leave a Reply